Açıktan Atama Talebinin Reddine İtiraz ve İptal Davası

Açıktan Atama Talebinin Reddine İtiraz ve İptal Davası (Av. Faruk Bilgiç)

Açıktan Atama Talebinin Reddine İtiraz ve İptal Davası , açıktan atama talebinin reddedilmesi durumunda, başvuru sahibi itirazda bulunabilir ve reddin iptali için dava açabilir. İtiraz ve iptal davası, atama talebinin haksız veya hukuka aykırı bir şekilde reddedildiği iddiasıyla açılan bir hukuki süreçtir.

İtiraz süreci, genellikle atama yapılan kurum veya kuruluşun belirlediği prosedürlere tabidir. İlk adım olarak, başvuru sahibi reddedilme kararının gerekçelerini içeren bir itiraz dilekçesi veya başvuru yapar. Bu dilekçede, reddin haksız, hukuka aykırı veya usulsüz olduğu gerekçeleriyle birlikte belirtilmelidir. İtiraz dilekçesi, genellikle atama yapan kurumun insan kaynakları veya atama birimi tarafından değerlendirilir.

Eğer başvuru sahibinin itirazı kabul edilmez veya sonuç vermezse, başvuru sahibi reddin iptali için dava açabilir. İptal davası, yargı mercilerinde görülen bir davadır ve genellikle idare mahkemelerinde açılır. İptal davasında, başvuru sahibi atama işleminin hukuka aykırı olduğunu kanıtlamakla yükümlüdür. Dava sürecinde deliller, kanıtlar ve ilgili mevzuat hükümleri sunulur.

İptal davasının sonucunda mahkeme, başvuru sahibinin lehine karar verebilir ve atama işlemini hukuka uygun bulabilir. Bu durumda, atama talebi yeniden değerlendirilebilir veya iptal edilen atama işlemi geri alınabilir. Ancak, mahkeme başvuru sahibinin lehine karar vermezse, atama reddin geçerliliği korunur ve başvuru sahibi alternatif yollar aramak zorunda kalabilir.

Açıktan Atama Talebinin Reddine İtiraz ve İptal Davası

Açıktan Atama Talebinin Reddine İtiraz ve İptal Davası

İptal Davası Ne Kadar Süre İçinde Açılmalıdır? 

Açıktan atama talebinin reddine itiraz ve iptal davası, bir kamu görevlisi veya kamu kurumu tarafından yapılan bir atamanın hukuka aykırı olduğu iddiasıyla açılan bir davadır. Atama işlemiyle ilgili hukuka aykırılık iddiasının ortaya çıkması durumunda, davacının dava açma süresine uyması gerekmektedir.

Türk Hukukunda genel olarak idari davalarda dava süresi, idari işlemin tebliğinden itibaren 60 gün olarak belirlenmiştir. Bu süre, davanın yetkili idare mahkemesine başvurulması için geçerli olan süredir. İdari dava açmak isteyen kişi, atama işleminin kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içinde dava açmalıdır.

Ancak, atama işleminin hukuka aykırılığının daha sonradan ortaya çıktığı durumlarda, dava açma süresi işlemin öğrenildiği tarihten itibaren başlar. Örneğin, atama işlemiyle ilgili bilgilerin davacıya daha sonra ulaştığı durumlarda, dava açma süresi işlemin öğrenildiği tarihten itibaren başlar.

Bu genel kuralın dışında bazı özel durumlar veya kanuni istisnalar da bulunabilir. Bu nedenle, atama iptali davası açma süresi hakkında kesin bilgi almak için bir hukuk danışmanından veya avukattan destek almanız önemlidir.

Açıktan Atama Talebinin Reddine İtiraz ve İptal Davası Sıklıkla Görülen Hukuka Aykırılıklar Nelerdir?

Açıktan atama talebinin reddine itiraz ve iptal davası, kamu personelinin atama işlemlerinin hukuka uygunluğunun denetlenmesi amacıyla açılan bir davadır. Bu tür davaların hukuka aykırılık iddiaları çeşitli nedenlere dayanabilir. İşte atama iptali davasında sıklıkla görülen hukuka aykırılık iddialarından bazıları:

  1. Usul Hataları: Atama işlemlerinde usul hataları sıklıkla karşılaşılan bir sorundur. Örneğin, atama sürecinde gerekli ilan ve duyuruların yapılmaması, adaylara eşit fırsat verilmemesi gibi usul hataları nedeniyle atama işlemi hukuka aykırı olabilir.

  2. Hakkaniyete Aykırılık: Atama işlemlerinin objektif kriterlere dayanmayarak, kişisel veya keyfi nedenlere dayandığı iddiasıyla hukuka aykırılık iddiası ortaya çıkabilir. Eşitlik ilkesine aykırı bir şekilde torpil, akrabalık veya siyasi kayırmacılık gibi faktörlerin etkili olduğu durumlar hukuka aykırı kabul edilebilir.

  3. İdari İşlem İhlalleri: Atama işlemlerinde idari işlem kurallarına uyulmaması da hukuka aykırılık nedeni olabilir. Örneğin, atama işlemini gerçekleştiren yetkilinin görev ve yetkilerini aşması, atama yetkisi bulunmayan bir kişi tarafından atama yapılması gibi durumlar idari işlem ihlali olarak değerlendirilebilir.

  4. Eşitlik İlkesine Aykırılık: Atama işlemlerinde eşitlik ilkesine aykırılık iddiaları da sıkça karşılaşılan bir hukuka aykırılık sebebidir. Benzer niteliklere sahip adaylar arasında adaletsizlik yaratılması veya ayrımcılık yapılması eşitlik ilkesine aykırıdır.

  5. Yasaya Aykırılık: Atama işlemlerinde ilgili mevzuata aykırı hareket edilmesi durumunda da atama iptali davası açılabilmektedir. Örneğin, atanacak pozisyon için gerekli niteliklerin mevzuata uygun olmayan bir şekilde belirlenmesi veya mevzuatta yer almayan bir kriterin atama sürecinde dikkate alınması gibi durumlar yasaya aykırılık olarak değerlendirilebilir.